Yponomeutidae - Spinnmalar

Yponomeutidae (Spinnmalar) is a family of micro-moths, in Sweden there is a total of 57 species in this family.

Scythropiinae
Scythropia crataegella - Hawthorn Moth
Yponomeutinae
Yponomeuta evonymellus - Bird-cherry Ermine
Yponomeuta padellus - Orchard Ermine
Yponomeuta malinellus - Apple Ermine
Yponomeuta cagnagellus - Spindle Ermine
Yponomeuta rorrellus - Willow Ermine
VU Yponomeuta irrorellus
Yponomeuta plumbellus
Yponomeuta sedellus
Euhyponomeuta stannellus
NT Zelleria hepariella
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
DD Kessleria fasciapennella
Pseudoswammerdamia combinella - Copper-tipped Ermel
Swammerdamia caesiella
Swammerdamia passerella
Swammerdamia pyrella
Swammerdamia compunctella
Paraswammerdamia albicapitella - White-headed Ermel
Paraswammerdamia conspersella
Paraswammerdamia lapponica
Paraswammerdamia lutarea
Cedestis gysseleniella
Cedestis subfasciella
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma friesei
Praydinae
Atemelia torquatella
Prays fraxinellus - Ash Bud Moth
Prays ruficeps
Argyresthiinae
Argyresthia laevigatella
Argyresthia glabratella - Spruce Argent
Argyresthia bergiella
Argyresthia praecocella
Argyresthia arceuthina - Bronze Argent
Argyresthia trifasciata - Juniper Ermine Moth
Argyresthia dilectella
Argyresthia abdominalis
Argyresthia aurulentella
Argyresthia ivella
Argyresthia brockeella - Gold-ribbon Argent
Argyresthia goedartella
Argyresthia pygmaeella
Argyresthia sorbiella
Argyresthia submontana
Argyresthia curvella - Brindled Argent
Argyresthia retinella
Argyresthia fundella
Argyresthia glaucinella
Argyresthia spinosella
Argyresthia conjugella - Apple Fruit Moth
Argyresthia pulchella
Argyresthia semifusca
Argyresthia pruniella - Cherry Fruit Moth
Argyresthia bonnetella - Hawthorn Argent
Argyresthia albistria
Argyresthia semitestacella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Contact