Släkte: Saltörter - Suaeda

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Saltörter som värdväxt för dess larver.

Kustmållesäckmal - Coleophora atriplicis
EN Glasörtssmåstävmal - Scrobipalpa salicorniae
Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt