Familj: Tallväxter - Pinaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tallväxter som värdväxt för dess larver.

Större tallbarrsmal - Cedestis gysseleniella
Mindre tallbarrsmal - Cedestis subfasciella
Ljussprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma piniariellum
Mörksprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma friesei
Lärkskottmal - Argyresthia laevigatella
Granknoppmal - Argyresthia glabratella
Silvergransbarrmal - Argyresthia fundella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Guldfläckspraktmal - Decantha borkhausenii
Bågpraktmal - Metalampra cinnamomea
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Sydlig lärksäckmal - Coleophora laricella
Barrskogsförnamal - Hypatopa binotella
Tallskottsmal - Exoteleia dodecella
Granbarrminerarmal - Coleotechnites piceaella
Granskogsstävmal - Chionodes luctuellus
Granbarksstävmal - Chionodes electellus
Granblommenålmal - Dichomeris latipennella
Dansk granvårvecklare - Acleris abietana
Granvårvecklare - Acleris nigrilineana
Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Lappbredvecklare - Choristoneura albaniana
Lärkbredvecklare - Ptycholomoides aeriferanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Granbredvecklare - Dichelia histrionana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Blybandsbrokvecklare - Capricornia boisduvaliana
Blyfläckig granvecklare - Cymolomia hartigiana
Tallbrokvecklare - Piniphila bifasciana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Trubbvingad skottvecklare - Lobesia virulenta
Lärkknoppvecklare - Spilonota laricana
Granitvecklare - Epinotia granitana
Dvärgbarrvecklare - Epinotia nanana
Vårgranvecklare - Epinotia pygmaeana
Silvergranstoppvecklare - Epinotia subsequana
Silvergransknoppvecklare - Epinotia nigricana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Silvergransminerarvecklare - Epinotia fraternana
Lärkträdsvecklare - Zeiraphera griseana
Rödhövdad silvergransvecklare - Zeiraphera rufimitrana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Gråblå tallvecklare - Pseudococcyx posticana
Tallknoppsvecklare - Pseudococcyx turionella
Hartsgallvecklare - Retinia resinella
Lärkkottsvecklare - Retinia perangustana
Silvergransskottvecklare - Gravitarmata margarotana
Blek tallskottvecklare - Rhyacionia buoliana
Mosaiktallvecklare - Rhyacionia pinicolana
Gråbrun tallvecklare - Rhyacionia pinivorana
Tallplantsvecklare - Rhyacionia duplana
Hårsprötad tallvecklare - Rhyacionia logaea
Dvärgtallvecklare - Corticivora piniana
Enbarksvecklare - Cydia duplicana
Kvartsmåntallvecklare - Cydia cognatana
Svart granborrvecklare - Cydia illutana
Tallbarkvecklare - Cydia coniferana
Grankådvecklare - Cydia indivisa
Tallkådvecklare - Cydia cosmophorana
Grankottsvecklare - Cydia strobilella
Granbarksvecklare - Cydia pactolana
Lärkbarksvecklare - Cydia grunertiana
Gransolvecklare - Pammene ochsenheimeriana
Tallbarksmott - Dioryctria sylvestrella
Granbarrsmott - Dioryctria schuetzeella
Tallknoppsmott - Dioryctria simplicella
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Granfrömott - Assara terebrella
Tallhängemott - Vitula biviella
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Tallspinnare - Dendrolimus pini
Barrskogsspinnare - Cosmotriche lobulina
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tallbågmätare - Macaria liturata
Tandmätare - Odontopera bidentata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata
Violettgrå fältmätare - Thera obeliscata
Barrfältmätare - Thera variata
Ädelgransfältmätare - Thera britannica
Tajgafältmätare - Heterothera serraria
Fjällhöstmätare - Epirrita autumnata
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Mindre grankottsmätare - Eupithecia analoga
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Streckad enmalmätare - Eupithecia pusillata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Lärkmalmätare - Eupithecia lariciata
Granmalmätare - Eupithecia tantillaria
Spetsvingad malmätare - Eupithecia conterminata
Tunnvingemätare - Malacodea regelaria
Tallprocessionspinnare - Thaumetopoea pinivora
Tallfly - Panolis flammea
Ärtfly - Ceramica pisi
Urskogsfly - Xestia sincera
Munkfly - Panthea coenobita
Guldgul lavspinnare - Eilema sororcula
Barrskogsnunna - Lymantria monacha
Granharfotsspinnare - Calliteara abietis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt